Word lid

Disclaimer, privacy & cookies

 

Disclaimer

Feyenoord.nl is de officiële website van Feyenoord Rotterdam N.V. (“Feyenoord”). De informatie die op Feyenoord.nl wordt verstrekt, is bedoeld voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, op en verband houdende met de informatie op Feyenoord.nl, komen toe aan Feyenoord. Het is niet toegestaan afbeeldingen, berichten en/of andere informatie van de website over te nemen, te (her)publiceren, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Feyenoord. Feyenoord is een geregistreerd merk van Feyenoord Rotterdam N.V.

Feyenoord spant zich in om juiste en volledige informatie op haar website te plaatsen, maar kan op dat punt geen garanties geven. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Feyenoord is niet aansprakelijk voor schade die (op welke wijze dan ook) ontstaat door of naar aanleiding van het gebruik of onvolledigheid van de informatie op Feyenoord.nl.

Bij de samenstelling van Feyenoord.nl is onder meer gebruik gemaakt van eerder verschenen materiaal over Feyenoord Rotterdam. Uitgaven als Feyenoord Compleet (Waanders Uitgeverij te Zwolle), Feyenoord Jaarboeken (Feyenoord Rotterdam) en Feyenoord Presentatiegidsen (Feyenoord Rotterdam) hebben als basis gediend voor een gedeelte van het materiaal op Feyenoord.nl. Graag verwijzen wij je voor een compleet overzicht van de bronnen naar de bovenstaande uitgaven. Heb je vragen of opmerkingen over de inhoud van Feyenoord.nl, dan kun je contact opnemen met de afdeling Service & Tickets via www.feyenoord.nl/service. Speciale dank gaat uit naar Henk van der Stoep (archivaris Sportclub Feyenoord) voor zijn speurwerk in het rijke verleden van Feyenoord Rotterdam.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Nederland. De door Feyenoord verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door Feyenoord gepubliceerde Privacyverklaring gebruikt.

Privacyverklaring

Feyenoord Rotterdam N.V. (hierna te noemen “Feyenoord” of “wij”) respecteert uw privacy en verwerkt en beveiligd persoonsgegevens conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring verklaren wij:

 • Welke persoonsgegevens wij verwerken en op welke manier;
 • Voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • Welke bewaartermijnen wij hanteren;
 • Met welke categorieën van ontvangers wij jouw persoonsgegevens delen;
 • Hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen;
 • De rechten waarover je als betrokkene beschikt;
 • Hoe wij gebruik maken van cookies;
 • Hoe je contact met ons op kunt nemen.

Indien je jonger bent dan 16 jaar, dient een van jouw ouders dan wel jouw wettelijk voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Basisgegevens (jouw voor- en achternaam, tussenvoegsel);
 • Contactgegevens (jouw e-mailadres, postadres en telefoonnummer);
 • Gegevens betreffende het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken (een IP adres, de bezochte pagina’s, het type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen). Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar onze cookieverklaring;
 • Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt bij het invullen van een onlineformulier, voor bijvoorbeeld het meedoen aan een actie of het invullen van een contactformulier;
 • Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt in het kader van het bijwonen van een evenement of bijeenkomst, zoals vereisten en dieetwensen;
 • Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie (jouw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en alle overige in jouw sollicitatie vermelde persoonsgegevens);
 • Bij e-mails die vanuit Feyenoord worden verzonden, worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of je de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links je eventueel hebt geklikt;
 • Alle inzendingen van foto’s die je aan Feyenoord verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan Feyenoord of het uploaden van foto’s via deze website (www.feyenoord.nl);
 • Gebruikersgegevens van de Kameraadjes App zoals, maar niet beperkt tot, de avatar, highscores en spelgedrag.

Deze gegevens worden verzameld op het moment dat u één van onze formulieren op de site invult of wanneer u toestemming geeft om cookies te verzamelen.

Doel van de verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het voorbereiden of uitvoeren van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten;
 • Het verstrekken van de door jou gevraagde informatie;
 • Het versturen van clubnieuws en service-gerichte informatie om onze fans te informeren, te interesseren en te betrekken, mits je hiervoor je toestemming hebt gegeven. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen. De mails bevatten een link waarmee je jezelf kan afmelden;
 • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van Feyenoord, de partners van Feyenoord of andere partijen waarmee Feyenoord samenwerkt, mits je hiervoor je toestemming hebt gegeven. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen;
 • Het verrichten van overige marketingactiviteiten, zoals aanpassen van de websites, applicaties, of campagnes aan jouw waarschijnlijke interesses, mits je hiervoor je toestemming hebt gegeven;
 • Analytische doeleinden. Feyenoord.nl kan de door jou opgegeven gegevens ook combineren met informatie verkregen op basis van jouw gebruik van de Feyenoord.nl-diensten om op basis hiervan de inhoud van de Feyenoord.nl-diensten beter op onder andere jouw wensen aan te passen. Dit gebeurt slechts als je hiervoor je toestemming hebt gegeven;
 • Het soms opnemen van telefoongesprekken, het evalueren van loketbezoeken en bewaren van e-mails en brieven voor training en coaching, om gebruikers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hiervan zal je altijd op de hoogte worden gesteld.
 • Het plaatsen van door supporters nadrukkelijk voor een actie ingezonden foto’s en bijbehorende gegevens op deze website (www.feyenoord.nl) of plaatsing van deze foto’s en gegevens in eventuele andere (promotionele) uitingen van de Feyenoord Juniorclub;
 • Het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van en personalisatie binnen de Kameraadjes App;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • Het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Een gerechtvaardigd belang;
 • Jouw toestemming.

Bewaartermijnen

Feyenoord bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacy beleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Verstrekking aan derden

Feyenoord kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV (hierna: de ‘’Eredivisie’’) en/of de officiële sponsors en partners van de Eredivisie zoals genoemd op https://eredivisie.nl/nl-nl/ (hierna: “Officiële Partners”) en/of officiële club-sponsoren (hierna: “Sponsoren”). Dit is toegestaan, als u daar voorafgaand aan het invullen van het contactformulier aparte toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Deze persoonsgegevens worden maximaal 60 maanden door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren bewaard.

Met uw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij:

 • U via e-mail, SMS, chat, social media en telefonisch aanbiedingen, promoties en andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en gedaan door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren versturen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren worden gedaan en door hen worden georganiseerd;
 • U commerciële communicatie die is gebaseerd op uw persoonlijke interesses en behoeftes sturen via e-mail, SMS, chat, sociale media en per telefoon;
 • Uw persoonlijke gegevens delen met de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren teneinde de commerciële communicatie zoals hierboven genoemd mogelijk te maken.

De door Feyenoord verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. De geregistreerde gegevens zijn niet zonder jouw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder jouw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:

 • Het noodzakelijk is voor het goed functioneren van Feyenoord-diensten die door partners van Feyenoord worden aangeboden. Voordat jouw gegevens aan de andere partij worden medegedeeld word je hiervan op de hoogte gesteld en ben je in de gelegenheid om dit te verbieden en af te zien van het gebruik en de dienst.; of
 • Feyenoord hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de Feyenoord-diensten of om de rechten van Feyenoord te beschermen; of
 • Dit wettelijk is toegestaan.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Feyenoord is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking.

Persoonsgegevens kunnen ook in opdracht van Feyenoord worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen wel onder de verantwoordelijkheid van Feyenoord en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. In dergelijke gevallen sluit Feyenoord met de verwerker een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Beveiliging

Feyenoord heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, word je verzocht contact met ons op te nemen via www.feyenoord.nl/service.

Jouw rechten als Feyenoord.nl-gebruiker

Als gebruiker heb je de onderstaande rechten. Daarbij dien je er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om niet te voldoen aan jouw verzoek om kopieën van jouw persoonsgegevens te verstrekken.

 • Het recht op inzage (art. 15). Dit houdt in dat je een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van je verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie (art. 16) of verbetering van jouw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht van vergetelheid (art. 17), ook wel het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Hierbij dien je er rekening mee te houden dat wij in sommige omstandigheden verplicht zijn jouw gegevens te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om de door jou gegeven toestemming weer in te trekken (art. 7);
 • Het recht op dataportabiliteit (art. 20). Hierbij heb je het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
 • Het recht om bezwaar te maken (art. 21) tegen of te verzoeken om beperking (art.18) van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je kan hiertoe een verzoek indienen via www.feyenoord.nl/service. Als je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Feyenoord.nl doet haar best correcte gegevens van jou te registeren en stelt je voor zover dat technisch mogelijk is en Feyenoord daarvoor een programma heeft, zelf in staat jouw gegevens aan te passen in jouw persoonlijke account.

Als je geen prijs stelt op commerciële boodschappen van Feyenoord, zal Feyenoord op jouw verzoek (dat je schriftelijk of per e-mail kunt doen via de hieronder genoemde contactgegevens) de toezending daarvan beëindigen. Als het gaat om commerciële boodschappen van partners van Feyenoord kun je jouw verzoek richten aan deze Feyenoord-partner.

Contactgegevens

Indien je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens hebt, kun je met Feyenoord contact opnemen via www.feyenoord.nl/service.

Wijziging in deze privacyverklaring

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018. Feyenoord houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Je wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Via www.feyenoord.nl/service kun je contact opnemen met Feyenoord over deze privacyverklaring. Schriftelijke communicatie kun je richten aan:

Feyenoord Rotterdam N.V. (de officiële vennootschapsnaam en verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens ter zake deze privacyverklaring) t.a.v. Service & Tickets Postbus 9635 3007 AP Rotterdam

Cookies

Feyenoord maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de webbrowser op jouw computer wordt opgeslagen. Cookies zijn geen programma's die op het systeem van een gebruiker draaien en bestanden kunnen beschadigen. Hiermee wordt de internetgebruiker herkent en kan de website beter functioneren. Bij de verzameling van functionele en analytische cookies worden geen persoonsgegevens verzameld.

Wij vragen jou op Feyenoord.nl om toestemming voor het plaatsen van onze cookies. Wij registreren aan de hand van een cookie of je toestemming hebt gegeven en bewaren deze gegevens. Je kunt het gebruik van deze cookies blokkeren door de instellingen in jouw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website. Als je toestemming hebt geweigerd voor het plaatsen van de niet functionele cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zal je opnieuw om jouw toestemming worden gevraagd wanneer je onze website bezoekt.

Feyenoord maakt ook gebruik van zogeheten tracking cookies op haar website. Deze cookies worden gebruikt om een profiel over je op te bouwen en om gepersonaliseerde informatie of advertenties aan te bieden. Adverteerders bij Feyenoord.nl of partners van Feyenoord.nl kunnen cookies toepassen om de kwaliteit van hun advertentiecampagnes te verbeteren en advertenties specifiek op jouw voorkeuren af te stemmen (waarbij onder meer gebruik gemaakt kan worden van jouw surfgedrag). Met behulp van cookies is het ook mogelijk voor hen om bij te houden welke sites van adverteerders door jou worden bezocht. Feyenoord.nl heeft bedongen dat deze gegevens niet aan jouw persoonlijke gegevens worden gekoppeld als hiervoor geen toestemming is verleent.

Bij de verzameling van tracking cookies worden wel persoonsgegevens verzameld. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat je daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De persoonsgegevens worden bewaard tot het moment dat je jouw toestemming intrekt of 24 maanden nadat de persoonsgegevens zijn verzameld.

Onderaan elke webpagina kun je altijd jouw toestemming weer veranderen. Er is ook de mogelijkheid tot het verwijderen van de cookies in jouw browser. Instructies hiervoor zijn te vinden met de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers

De volgende cookies worden verzameld:

Functioneel / analytisch

Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Analytische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_cfduid Feyenoordmedia.nl Gebruikt door het content netwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren. 1 jaar HTTP
SESS# Feyenoord.nl Behoudt gebruikersstatussen over paginabezoeken. sessie

HTTP

lang cdn.syndication.twimg.com Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website sessie

HTTP

_gads feyenoord.nl Trackingscode van Google Analytics voor het bijhouden van websitestatistieken. Statistieken worden geanonimiseerd. 2 jaar

HTTP

cookieconsent_ status feyenoord.nl Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde cookie-voorkeur 1 jaar HTTP

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn aangepast op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_ar_v4 Feyenoord.nl Optimaliseert de weergave van advertenties op basis van de beweging van de gebruiker gecombineerd met verschillende biedingen van adverteerders voor het weergeven van gebruikersadvertenties 2083 dagen HTTP
_gads Feyenoord.nl Gebruikt om te registreren welke advertenties aan de gebruiker zijn getoond. 2 jaar HTTP
_te_ Feyenoord.nl Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. Sessie HTTP
ads/ga-audiences google.com Gebruikt door Google AdWords om bezoekers opnieuw te benaderen die waarschijnlijk naar klanten converteren op basis van hetonline gedrag van bezoekers op verschillende websites. Sessie Pixel
collect google-analytics.com Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Sessie Pixel
fr facebook.com Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden voor externe adverteerders. 3 maanden HTTP
GoogleAdServingTest Feyenoord.nl Gebruikt om te registreren welke advertenties aan de gebruiker zijn getoond. Sessie HTTP
i/jot/syndication twitter.com Gebruikt door Doubleclick om een lijst samen te stellen van bezoekers die de website hebben bezocht om deze te voorzien van relevante advertenties. Sessie Pixel
IDE doubleclick.net Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel om de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. 1 jaar HTTP
impression.php/# facebook.com Gebruikt door Facebook om vertoningen op pagina's te registreren met de Facebook-loginknop. Sessie Pixel
test_cookie doubleclick.net Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. Sessie HTTP
tr facebook.com Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. Sessie Pixel
sbt_i Opel Unieke website identifier 1 jaar HTTP
sbt_p Opel Herkenning van contacten 1 jaar HTTP
sbt_pi Opel Ophalen profielinformatie 1 jaar HTTP
sbt_dnt Opel Do Not Track instelling ophalen 31 dagen HTTP
sb_ Opel Unieke website identifier 10 jaar HTTP
SC_ANALYTICS_
GLOBAL_COOKIE
sc_ext_contact
sc_ext_session
www.feyenoord.nl Voor het aanbieden van content die goed past bij jouw situatie op deze website en andere websites van Feyenoord. 2 jaar Pixel