Actievoorwaarden Kameraadjes Voetbalfeest 2019

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Feyenoord actie “Winactie Kameraadjes Voetbalfeest” van zondag 24 maart 2019 tot en met zondag 31 maart 2019, hierna te noemen: “actie”, die wordt georganiseerd door Feyenoord Rotterdam NV, hierna te vernoemen: Feyenoord.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deelname aan de actie is alleen mogelijk via https://kameraadjes.feyenoord.nl/win-voetbalfeest
 2. Deelnemers aan de actie verklaren akkoord te gaan met de actievoorwaarden.
 3. Deze actie loopt van zondag 24 maart 2019 tot en met zondag 31 maart 2019.

Artikel 2 Speelwijze

De actie werkt als volgt:

 1. Op https://kameraadjes.feyenoord.nl/win-voetbalfeest kunt u de gevraagde gegevens invoeren. Door deelname aan de actie maak je kans op één van de volgende prijzen: 2 wedstrijdkaarten voor Feyenoord – Heracles Almelo; plek als spelersmascotte Feyenoord – Heracles Almelo of een thuis- of uitshirt van Feyenoord, inclusief bedrukking.
 2. Op maandag 1 april 2019 wordt er met de winnaar contact opgenomen.
 3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaar wordt op onpartijdige wijze gekozen.

Artikel 3 Prijzen

Alle prijzen zijn persoonsgebonden. Prijzen kunnen niet worden geruild, zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen/artikelen met een gelijke/gelijkwaardige waarde. Bij weigering of andere reden van niet uitreiken van een prijs vervalt deze aan Feyenoord.

Artikel 4 Deelname

 1. Deelnemers dienen juiste en volledige gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 2. Medewerkers van Feyenoord en ingeschakelde derde(n), die direct betrokken zijn bij deze actie, zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 5 Gebruikersgegevens

Deelnemers dienen juiste en volledige gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. Feyenoord is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. Deelname is voor eigen risico.
 2. Feyenoord, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.
 3. Indien een door Feyenoord verzonden email niet is aangekomen op het aangegeven emailadres, bijvoorbeeld doordat een provider de e-mail niet doorzendt naar het opgegeven e-mailadres, of anderszins, kan Feyenoord hierop niet worden aangesproken.
 4. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Feyenoord aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Feyenoord openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Feyenoord niet worden tegengeworpen of aangerekend worden en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Feyenoord in het leven roepen.

Artikel 7 Rechten van Feyenoord

 1. Feyenoord behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Feyenoord hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Feyenoord behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 8 Slotbepalingen

Het merk Feyenoord is een geregistreerd merk. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Feyenoord. De gedragscode promotionele kansspelen wordt in acht genomen.