Word lid

Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Hooghouden Challenge” van 1 maart 2020 tot en met 22 maart 2020, hierna te noemen: “actie”, die wordt georganiseerd door Feyenoord Rotterdam N.V., hierna te vernoemen “Feyenoord”.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deelname aan de actie is mogelijk via https://kameraadjes.feyenoord.nl/coentjes-corner/coentjes-acties/hooghouden.
 2. Door deelname aan de actie verklaren de deelnemers akkoord te gaan met de actievoorwaarden.
 3. Deze actie loopt van 1 maart 2020 tot en met 22 maart 2020.
 4. Door deelname aan de actie stelt de deelnemer zich beschikbaar om vrijblijvend gecontacteerd te worden om deel te nemen aan de hooghouden challenge tijdens het Kameraadjes Voetbalfeest op 29 maart 2020.

Artikel 2 Speelwijze

De actie werkt als volgt:

 1. Via https://kameraadjes.feyenoord.nl/coentjes-corner/coentjes-acties/hooghouden kunt u tot en met uiterlijk 22 maart 2020 deelnemen aan de actie.
 2. Deelnemers ontvangen geen vergoeding in welke vorm dan ook.
 3. Feyenoord behoudt zich het recht voor de video’s voor promotionele doeleinden te gebruiken in de ruimste zin des woords en onder meer de video’s op de betreffende website(s) te plaatsen en/of te gebruiken ten behoeve van een videocompilatie voor het Kameraadjes Voetbalfeest. De deelnemers verklaren zich hier uitdrukkelijk akkoord mee.
 4. De video’s worden tot en met 29 maart 2020 bewaard en daarna vernietigd.
 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars worden op onpartijdige wijze aangeduid.

Artikel 3 Prijzen

De actie is persoonsgebonden en de prijs kan niet worden overgedragen aan een ander persoon. Toegangskaarten voor het Kameraadjes Voetbalfeest zijn geen onderdeel van de prijs. Deelnemers dienen reeds in het bezit te zijn van een toegangskaart voor het Kameraadjes Voetbalfeest 2020.

Artikel 4 Deelname

 1. Medewerkers van Feyenoord en ingeschakelde derde(n), die direct betrokken zijn bij deze actie, zijn uitgesloten van deelname.
 2. Bij minderjarigen tussen de 0 en 16 jaar is toestemming van ouders/wettelijke vertegenwoordigers verplicht.
 3. Personen met een lokaal of landelijk stadionverbod - ongeacht van welke club - zijn uitgesloten van deelname. Door middel van een screening wordt dit gecheckt. Feyenoord behoudt zich het recht voor om te allen tijde een deelnemer met een dergelijk stadionverbod uit te sluiten.

Artikel 5 Gebruikersgegevens

 1. Deelnemers dienen juiste en volledige gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 2. De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden niet doorgegeven aan derden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Feyenoord is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. Deelname is voor eigen risico.
 2. Feyenoord en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.
 3. Indien een door Feyenoord verzonden mail of telefoongesprek niet is aangekomen op het aangegeven e-mailadres of telefoonnummer, kan Feyenoord hierop niet worden aangesproken.
 4. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Feyenoord aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-,spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Feyenoord openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Feyenoord niet worden tegengeworpen of aangerekend worden en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Feyenoord in het leven roepen.
 5. Bij misdraging van de deelnemer of het veelvuldig negeren van aanwijzingen tijdens een fotoshoot is Feyenoord gerechtigd om de deelnemer te verwijderen.

Artikel 7 Rechten van Feyenoord

 1. Feyenoord behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Feyenoord hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Feyenoord behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 8 Slotbepalingen

Het merk Feyenoord is een geregistreerd merk. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Feyenoord. De gedragscode promotionele kansspelen, voor zover van toepassing op bepaalde onderdelen, wordt in acht genomen.